اسپیسر یوچیر محصولی کارآمد می باشد که فاقد شاخک های قفل کن میلگرد است و با توجه به داشتن نشیمنگاه کرسی ، قابلیت قرار گیری انواع سایز های میلگرد را بر روی خود میسر می سازد.

روش و میزان مصرف

یوچیر ها به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی کف قرار می گیرند.

  • کف های مسطح : میزان مصرف ۴ عدد در متر مربع می باشد
  • تیرها و پوترها: میزان مصرف ۳ عدد در متر طول

به دلیل عدم وجود شاخک های قفل کن استفاده از یوچیر برای سازه های میلگردی که جابجایی و رفت و آمد زیاد و یا قرار است بتن ریزی حجیم در آن انجام شود پیشنهاد نمی گردد.