قطعه ای مرکب از مخروط پلاستیکی و مهره فلزی تعبیه شده درآن که بعنوان قطعه انتهایی میان بلت های فلزی مورد استفاده قرار میگیرد