غلاف دو سر مخروط محصولی کارآمد جهت تنظیم فاصله بین دو قالب و عبور بلت قالب های بتنی از داخل بتن و همچنین جلوگیری از خروج شیره بتن از محل سوراخ های قالب های بتنی می باشد. این محصول از ۲ عدد مخروط ناقص در دو سو و لوله آجدار مضرس شده برش خورده در قسمت میانی تشکیل شده است و از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد.

روش و میزان مصرف

غلاف دو سر مخروط بر اساس ضخامت دیواره بتنی انتخاب می شود و به راحتی داخل قالب های بتنی نصب  می شود و پس از مونتاژ قالب ها، بلت از میان آن عبور می کند.

میزان مصرف با توجه به تعداد سوراخ های قالب که قرار است ازمیان آن ها بلت عبور کند تعیین می شود.

عدم استفاده از این محصول می تواند موجب خروج شیره بتن از سوراخ قالب ها شده و موجب ایجاد ضعف در بتن به صورت موضعی شود. مزیت دیگر این است که با استفاده از این محصول بلت با بتن درگیر نشده و عمر بیشتری خواهد داشت.