۱-خشت بام سما
۲-الکترو مکانیک ماندگار
۳-کهن برج کلار
۴-آماندا بتن
۵-گروه اجرایی زیگما
۶-آرمه سازان
۷-هرم طرح پایا
۸-برج سازان نوشهر
۹-گروه اجرایی گراد