اسپیسر سنگین هارد کلیپ مناسب ترین قطعه برای ایجاد پوشش بتنی در کلیه کف های سنگین و پرتراکم مانند فونداسیون، تیرها، شناژها وکف های حجیم می باشد.

هارد کلیپ ها قادر به تحمل بار نقطه ای تا ۳۵۰ کیلوگرم می باشند

روش و میزان مصرف

هارد کلیپ دارای دو شاخک قفل کن می باشد و قادر به نگهداری میلگردهای با سایز مختلف در داخل خودمی باشد. هارد فیکس ها به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.

  • فونداسیون ها و کف های نیمه سنگین: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع می باشد.
  • کف های فوق سنگین و حجیم: میزان مصرف ۶ الی ۱۰ عدد در متر مربع با توجه به حجم سازه
  • تیرها و پوترها: میزان مصرف ۳ عدد در هر متر طول (در هر ردیف ۲ عدد با فاصله ۶۰ الی ۷۰ سانتیمتر از یکدیگر)

استفاده از هارد کلیپ برای میلگردهای ۱۸ الی ۳۲ میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگردی سنگین پیشنهاد می گردد.