اسپیسر نیمه سنگین ماکس کلیپ برای ایجاد پوشش بتنی در انواع سازه های میلگردی با وزن متوسط مانند تیرها، پوترها، شناژها و کف های با وزن متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.

ماکس کلیپ ها ها قادر به تحمل بار نقطه ای تا ۱۸۰ کیلوگرم می باشند.

روش و میزان مصرف

ماکس کلیپ دارای دو شاخک قفل کن می باشد و قادر به نگهداری میلگردهای با سایز متوسط در داخل خودمی باشد. ماکس کلیپ ها به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.

  • کف های نیمه سنگین: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع می باشد.
  • تیرها و پوترها: میزانم صرف ۳ عدد در هر متر طول (در هر ردیف دو عدد با فاصله ۶۰ الی ۷۰ سانتیمتر از یکدیگر)

استفاده از ماکس کلیپ برای میلگردهای ۸ الی ۲۲ میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگرد با وزن متوسط پیشنهاد می گردد.