کلینچ ها مخصوص ایجاد پوشش بتنی در جای ستونی یا شبکه ای می باشند و عمده مصرف آن ها در پایه پل ها، قالب های لغزنده، قالب های بالا رونده، سازه های دریایی و به طور کلی کارهای عمودی سنگین می باشد.

کلینچ ها فاقد دندانه در محیط خود هستند و این مزیت را ایجاد می کنند که در اثر حرکت و روندگی قالب ها هیچ آسیبی به اسپیسر و به طبع آن به سازنده وارد نشود.

روش و میزان مصرف

کلینچ پس از بافته شدن میلگردهای شبکه قفسه شمع در زمانی که قفسه شمع آماده ورود به چاه حفاری شده می شود، روی میلگردهای اسپیرال (خاموت ها) نصب می شود تا فاصله لازم جهت پوشش بتنی میلگردها نسبت به خاک را ایجاد کنیم.

  • شبکه های قفسه شمع: میزان مصرف ۸ عدد در حول قطر شبکه میلگردی می باشد و باید در هر ارتفاع ۱/۵ متر تکرار شود

سعی شود حتی الامکان کلینچ ها پس از بافته شدن شبکه های میلگردی و هنگام ورود به چاه حفاری نصب شوند.