اسپیسر فلت کلیپ دارای کف صاف و تخت می باشد و به این لحاظ برای ایجاد پوشش بتنی برای سقف ها و کف های سبک تیرچه بلوک که توسط فوم های یونولیت پوشانده شده اند، مناسب می باشد.

روش و میزان مصرف

فلت کلیپها به صورت عمودی در زیر میلگردهای سقف و بر روی سطوح نرم و فرو رونده قرار می گیرند و میلگرد را داخل شاخک های خود ثابت می کند.

  • روی سطوح نرم و فرو رونده: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع می باشد
  • روی فوم های یونولیت: میزان مصرف ۲ عدد در عرض فوم و به فاصله ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر در طول فوم

استفاده از فلت کلیپ برای میلگردهای ۶ الی ۱۴ میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگردی سبک سقف پیشنهاد می گردد.