موارد مصرف : در سقفهای وسیع ، که در آنها از مشهای آماده استفاده میشود .

سایز کارگیر : آزاد .
میزان مصرف : ۲ عدد در هر متر مربع از واحد سطح .