اسپیسر رینگ کلینچ مخصوص استفاده در سطوح عمودی مانند دیوارها، ستون ها، مقاطع مدور و … در بتن های در جا یا پیش ساخته به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. رینگ کلینچ ها مطابق استاندارد   طراحی و تولید می گردند و طوری طراحی و تولید می شوند که بتوانند در مقابل بتن سیال مانعی ایجاد نکنند. رینگ کلینچ ها دارای قفل کن بسیار قوی در مرکز خود برای گرفتن میلگرد می باشند

وجود شاخک ها در اطراف رینگ کلینچ موجب می شود تا در برابر ویبره و ارتعاش شدیدی که در هنگام بتن ریزی انجام می شود، اثری از آن بر روی سطح بتن به جا نماند و مانع نفوذ یون های کلر، سولفات ها، اسیدها و عوامل مخرب به داخل بتن می شود.

استفاده از رینگ کلینچ در سطوح عمودی این مزیت را ایجاد می کند که شبکه های میلگردی نسبت به قالب کاملاٌ موازی قرار گیرند و از پیچیدگی آرماتور داخل قالب جلوگیری می کند.

روش و میزان مصرف

رینگ کلینچ ها بر روی کمرکش ها (خاموت ها) به صورت عمودی نصب می شوند.

  • دیوار و سطوح عمودی: میزان مصرف ۳ عدد در هر متر مربع برای هر یک از سطوح آرماتور بندی می باشد
  • ستون ها: میزان استفاده در ستون ها حداقل ۱۶ عدد در ستون ۳ متری می باشد (در هر ضلع خاموت ۲ عدد و در هر ارتفاع ۱/۵ متر تکرار شود)

چنانچه خاموت یا کمرکش خارج از شبکه آرماتورها قرار گرفته باشد باید فاصله رینگ کلینچ ها از یکدیگر ۷۵ سانتیمتر در نظر گرفته شود و چنانچه خاموت ها یا کمرکش ها داخل شبکه آرماتوربندی باشند باید رینگ کلینچ ها را به میلگرد های اصلی عمودی نصب نمود.